Knjige KUF/KIF

KUF, KIF, PDV, DPDV obrazac

 

Unos knjiga ulaznih/lzlaznih faktura sa automatskim kontiranjem i knjiženjem u financijsko knjigovodstvo. Modul omogućuje automatsku izradu PDV prijave. Ako se ne koristi robno i materijalno omogućuje prijenos u platni promet i blagajnu. Fleksibilnim načinom kontiranja, moguće je unijeti sve vrste računa (robnih, troškova, uvoza...). Nakon knjiženja ulaznih/izlaznih dokumenta možete izvršiti automatsko knjiženje PDV-a (saldiranje). Putem predefiniranih vrsta ulaznih/izlaznih računa imamo i automatski ispis D-PDV obrasca.

Ključne prednosti

  • Mogućnost izravnog unosa izlaznih i ulaznih računa bez korištenja robno-materijalnog
  • Automatsko kontiranje računa, primjerice ponavlja vam se račun za telefonske usluge od partnera HT Eronet, izrađujemo pravilo kontiranja za HT eronet koje će program automatski koristiti prilikom unosa istog i izvršiti kompletno kontiranje. Također možemo na pravilo kontiranja dodati i konta za koja se iznos ne može izravno preuzeti iz knjige faktura, ali se može nadopuniti odmah prilikom unosa – primjerice kalkulacija prijema
  • Ispis PDV prijave, D PDV obrasca, knjiga ulaznih faktura, izlaznih, uvoza itd
  • Automatsko knjiženje u financijsko
  • Automatsko knjiženje saldiranja PDV-a u financijsko
  • Izravno generiranje blagajničkih dokumenata za jedan račun ili za sve unesene račune
  • Izravno generiranje virmana za plaćanje ulaznih računa
  • Izrada datoteka za uvoz u aplikaciju uprave za neizravno oporezivanje (UINO) koji će biti obvezan za sve obveznike od 1.1.2021. godine.